PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị quan tâm hỗ trợ kính phí đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thị trấn.
15/07/2017

Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đối tượng Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2016 và đơn vị hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người  lao động theo quy định. Từ năm 2016, tỉnh đã cấp bổ sung kinh phí đóng BHXH cho UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thanh toán BHXH cho đối tượng trên. Từ năm 2017, kinh phí đóng BHXH cho các đối tượng này đã được UBND tỉnh giao ổn định trong dự toán ngân sách các địa phương. Qua triển khai, đến nay 100% đối tượng cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>