PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Chất vấn của Đại biểu Lưu Đức Hoàn: Vấn đề bảo vệ môi trường đang được cử tri trong tỉnh hết sức quan tâm, nhất là các địa phương có các khu công nghiệp đang hoạt động. Qua giám sát cho thấy, hiện nay tỉnh ta đã và đang thu hút hàng trăm dự án đầu tư vào các khu kinh tế, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khu công nghiệp Phú Bài là đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang được đầu tư xây dựng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - TTCN còn lại chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Đề nghị UBND tỉnh cho biết: Hiện trạng môi trường, cũng như công tác quan trắc, kiểm soát các nguồn nước thải của các nhà máy đang hoạt động hiện nay và giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong thời gian tới khi có thêm nhiều nhà máy tiếp tục được đầu tư và đi vào hoạt động nhưng các khu, cụm công nghiệp vẫn chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung?
03/10/2016

Trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp có 104 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 59.273 tỷ đồng; hiện có 137 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn thực hiện 14.787 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng hơn 21.000 lao động. Hiện nay, chất lượng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở mức trung bình; chưa có những sự cố ô nhiễm lớn, trầm trọng; các cụm công nghiệp, chất lượng môi trường (nước, không khí) ở mức dưới trung bình và cần có giải pháp khẩn cấp để xử lý, giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm lớn nhất là ô nhiễm nguồn nước (nước mặt, nước ngầm do nước thải công nghiệp chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam (QCVN) thải ra môi trường chưa được kiểm soát tốt); ô nhiễm môi trường không khí (bụi, khí độc, khí gây mùi khó chịu). Hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí hiện nay không lớn, không thường xuyên, nhưng cũng phần nào tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

1. Công tác quan trắc và kiểm soát các nguồn thải:

Hàng năm, trong Kế hoạch quản lý môi trường của tỉnh, công tác quan trắc, kiểm soát nguồn thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tiến hành theo tần suất 04 lần/năm. Tuy nhiên, số điểm lấy mẫu, số khu vực được quan trắc còn ít và chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hiện nay.

Ngoài hoạt động quan trắc, kiểm soát nguồn thải của cơ quan quản lý cấp tỉnh, hoạt động quan trắc hiện trạng và báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở được thực hiện theo quy định tối thiểu 02 lần/năm. Đây là hoạt động kiểm soát ô nhiễm nhằm giúp cơ sở sản xuất - kinh doanh tự điều chỉnh hoạt động của mình để có các biện pháp xử lý về công nghệ và kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng môi trường.

Bên cạnh 02 hoạt động trên, việc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và địa phương cũng hỗ trợ nhiều cho công tác quan trắc và kiểm soát các nguồn thải của các đơn vị/cơ sở sản xuất - kinh doanh. Kết luận và kiến nghị sau hoạt động thanh tra, kiểm tra giúp cơ sở điều chỉnh, khắc phục và tăng cường nhiệm vụ quan trắc và kiểm soát các nguồn thải góp phần nâng cao chất lượng môi trường.

2. Về cơ sở hạ tầng:

Nhìn chung các khu công nghiệp chưa có hạ tầng kỹ thuật về môi trường đồng bộ và khép kín; đặc biệt là chưa có các trạm xử lý nước thải tập trung theo quy định. Trừ khu công nghiệp Phú Bài, các cụm công nghiệp chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung; không có hệ thống thu gom chất thải công nghiệp; không có hệ thống cây xanh, vành đai cây xanh theo quy định… Vẫn còn doanh nghiệp hoạt động bên trong khu công nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi trường.

3. Giải pháp tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong thời gian tới:

 a) Các giải pháp về chính sách:

- Xây dựng và thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Xây dựng và thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường/ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

b) Các giải pháp kỹ thuật:

- Thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống thông tin môi trường; trong đó, tập trung tăng cường năng lực về hệ thống quan trắc tự động, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý dữ liệu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh. 

- Tổ chức điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Trên cở sở đó quy định về quản lý hạn ngạch phát thải nước thải.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chủ các nguồn phát thải.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý nước thải công nghiệp cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cơ sở trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu theo quy định.

- Đối với các cơ sở có lượng nước thải lớn, bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải cũng như khí thải theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu… Số liệu quan trắc liên tục 24/24 sẽ giúp cơ quan quản lý phát hiện kịp thời sự cố môi trường và tăng cường năng lực quản lý nguồn thải tại địa phương.

- Xây dựng quy định về đầu tư và vận hành hồ chỉ thị môi trường đối với các cơ sở có nguồn thải lớn để cộng đồng tham gia giám sát nguồn thải đồng thời tăng cường khả năng chứa nước, hỗ trợ việc giải quyết, khắc phục sự cố môi trường trong quá trình sản xuất.

c) Một số biện pháp hành chính:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra giám sát hoạt động các cơ sở đã đi vào hoạt động. Hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác quan trắc, kiểm soát nguồn thải theo quy định. Xử lý nghiêm minh các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác hậu kiểm đối với tất cả các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ sở có nguồn thải lớn…

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở và công dân trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

<< < 1 2 3 4 > >>