PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền kiến nghị xem xét hỗ trợ phụ cấp cho lực lượng hệ thống các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố.
15/07/2017

Hiện nay, việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh, trong đó, những người hoạt động không chuyên trách thuộc khối đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố có Trưởng ban Công tác mặt trận (hưởng mức phụ cấp với hệ số 0,5), các chi hội còn lại chưa có quy định về chức danh và mức phụ cấp được hưởng.

Dự toán NSNN năm 2017 của địa phương đã được HĐND, UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện. Theo quy định tại Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2017, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi ban hành các chính sách có tính chất đặc thù của địa phương phải có giải pháp đảm bảo nguồn tài chính trong phạm vi dự toán ngân sách địa phương được giao hàng năm và nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Năm 2017, ngân sách tỉnh chưa thể đảm bảo cân đối để thực hiện chính sách hỗ trợ phụ cấp cho hệ thống đoàn thể ở thôn. Vì vậy, tạm thời chưa xem xét ban hành chính sách này trong năm 2017. 

<< < 1 2 3 4 > >>