PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị tỉnh hướng dẫn cơ chế tổ chức, phân bổ kinh phí ngân sách hàng năm (5.000.000đ) của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, để Ban hoạt động có hiệu quả.
15/07/2017

UBND tỉnh đã có Văn bản số 8083/UBND-XDKH ngày 26/12/2016 giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng, cho các xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>