PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 30 ha đất ở vùng Hạ Làng Võ (đất nông nghiệp thuộc thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) nhưng các hộ dân xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) đang canh tác.
15/07/2017

Theo quy định tại Điểm a, b Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Vang cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho các hộ dân gia đình, cá nhân thường trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang theo Thông báo số 68/TB-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>