PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị tỉnh có chính sách cụ thể trong việc hỗ trợ để thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất như: không thu phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ cải tạo đồng ruộng khi thực hiện tích tụ ruộng đất.
11/07/2018

Về vấn đề này, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì trường hợp dồn điền, đổi thửa không được miễn nộp phí thẩm định khi cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, “dồn điền, đổi thửa” là chủ trương lớn của Nhà nước, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để UBND các địa phương thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện việc dồn điền, đổi thửa khi có đề xuất cụ thể.

<< < 1 2 3 4 > >>