PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị tỉnh hỗ trợ, đầu tư kinh phí để xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (các xã, thị trấn thuộc vùng cao, đặc biệt khó khăn) theo Mục 5, Điều 8 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
05/12/2017

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng chính phủ Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gồm 15 tiêu chí, nếu đạt từ 650 điểm trở lên đối với các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn thì được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Đối với huyện A lưới, vào tháng 12 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện A lưới đã có Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 công nhận 20 xã và 01 thị trấn thuộc huyện A lưới đã đạt chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại huyện A lưới nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, căn cứ vào khả năng ngân sách UBND tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí này.

<< < 1 2 3 4 > >>