PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp được cấp mỏ khoáng sản cần phối hợp với huyện trong việc thông tin về kế hoạch khai thác, việc hoàn trả mặt bằng...; tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng đúng theo dự án đầu tư vào khu mỏ để khai thác, tránh sử dụng đường sản xuất của huyện, xã.
11/07/2018

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phong Điền có 22 Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp (Trong đó có: 12 Giấy phép do UBND tỉnh cấp và 10 Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp).

Thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản, Qua thanh, kiểm tra, thông qua biên bản làm việc hoặc công văn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải thực hiện đúng các nội dung quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp và đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 55 của Luật Khoáng sản. Cụ thể, Sở đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm:

- Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật; kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường việc thanh, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện để có cơ sở hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật trong đó có nội dung mà cử tri đã phản ánh.

<< < 1 2 3 4 > >>