PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách có nơi ăn ở ổn định.
05/12/2017

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên cơ sở Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo Đề án đã được phê duyệt thì toàn tỉnh có 5.264 hộ được hỗ trợ, với tổng kinh phí là 128.080 triệu đồng. Đến nay đã triển khai thực hiện 2.329 hộ, với tổng số kinh phí: 61.580 triệu đồng.

Tổng số hộ còn lại chưa thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt là: 2.935 hộ, với tổng kính phí: 66.500 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn Chính phủ (90%): 59.850 triệu đồng, nguồn vốn địa phương (10%): 6.650 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị phân bổ đủ kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện hoàn thành Đề án trong năm 2018. Đến nay chưa có ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

<< < 1 2 3 4 > >>