PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới kiến nghị kiểm tra, xử lý việc Công ty khai thác Cao lanh; Công ty Đông Trường làm ảnh hưởng đến đất sản xuất, nguồn nước sản xuất và nước sinh hoạt của người dân.
14/07/2017

- Đối với Công ty Cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế khai thác tại mỏ La Zứt, xã Hồng Trung: UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty điều chỉnh thiết kế mỏ (bổ sung bãi thải mới), lập thủ tục thuê đất, thủ tục về môi trường và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn: Hiện nay Công ty đã dừng việc thăm dò khoáng sản tại khu vực thăm dò A Pey B nên người dân không còn phản ánh đối với Công ty. Tuy nhiên, tại địa điểm trên vẫn còn một số cá nhân khai thác vàng trái phép (chủ yếu là người dân từ các xã Hồng Vân, Hồng Thủy). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện A Lưới kiểm tra, vận động người dân ngừng khai thác trái phép và trở về địa phương sản xuất.

<< < 1 2 3 4 > >>