PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Huyện được UBND tỉnh quyết định công nhận lại cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016 (giai đoạn 2011 - 2016). Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao có công văn đề nghị huyện bố trí kinh phí khen thưởng, việc này không đúng quy định tại khoản 2, Điều 69, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Cử tri thành phố Huế đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết
14/07/2017

Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ không quy định danh hiệu thi đua đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa thì việc khen thưởng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tùy vào tình hình thực tế của địa phương và công tác xã hội hóa để có quy định phù hợp.

Do vậy, việc Sở Văn hóa và Thể thao có Công văn đề nghị huyện A Lưới bố trí kinh phí khen thưởng công nhận lại cơ quan đạt chuẩn văn hóa là phù hợp với các quy định hiện hành.

<< < 1 2 3 4 > >>