PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học thuộc hệ thống quốc dân theo Quyết định số 33 năm 2010 của UBND tỉnh.
19/09/2016

Theo Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh, chế độ trợ cấp không còn hiệu lực thực hiện sau khi kết thúc năm học 2014-2015. Hiện nay, quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định những người thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy thực hiện theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc cử tri kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách trên, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

<< < 1 2 3 4 > >>