PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị đầu tư xây dựng đường vào khu nghĩa trang nhân dân của huyện
05/12/2017

Kế hoạch đầu tư trung hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh, trong đó không có dự án này. Do đó, đề nghị UBND huyện A Lưới có văn bản đề nghị UBND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trên cơ sở không thay đổi nguồn lực giai đoạn 2016-2020 đã thông báo của huyện A Lưới hoặc UBND huyện huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư.

<< < 1 2 3 4 > >>