Lễ Thu tế làng An Cựu
  
 

- Tên

: Lễ Thu tế làng An Cựu

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Chọn 3 ngày tốt trong tháng 7/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Miếu Đại Càn và Đình An Cựu

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các vị tổ tiên

- Nội dung

: Lễ túc yết và chánh tế

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ