Khách sạn - nhà hàng

Hương Giang Hotel Resort & Spa
Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Huế

Điện thoại: 054.3822122
Fax: 3845555

Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Khách sạn Hương Giang Hotel Resort & Spa.

- Địa chỉ liên lạc: 51 Lê Lợi, thành phố Huế, Việt Nam.

- Địa chỉ email: hghotel@dng.vnn.vn - info@huonggianghotel.com.vn

- Địa chỉ website của đơn vị: www.huonggianghotel.com.vn

- Xếp hạng sao: 4 sao.

 

 Bản in]
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ