Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới
  

(Theo quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh)

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới với các nội dung như sau:

- Bổ sung 09 công trình, dự án với tổng diện tích 9,708 ha để phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/7/2021;

- Bổ sung 02 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của huyện với tổng diện tích 6,630 ha;

- Chuyển mục đích đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện A Lưới với tổng diện tích khoảng 0,144 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 Chính phủ).

 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục Theo quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến