Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
  

(Theo quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh)

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế với các nội dung như sau:

- Bổ sung 03 công trình, dự án với tổng diện tích là 4,13 ha; Trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 0,56 ha.

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục Quyết định 3277/QĐ-UBND ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến