Tiêu chuẩn yêu cầu đối với các loại khoáng sản còn lại
  

Đối với các loại khoáng sản còn lại: Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nhóm sản phẩm chế biến yêu cầu bắt buộc đối với các nhà đầu tư, nhằm thực hiện chủ trương chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến