Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn chỉnh thủ tục về đất đai
  

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư triển khai dự án, nhà đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến song song với việc lập thủ tục xin Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

3.1 Triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến

Trong quá trình triển khai thủ tục thăm dò, Nhà đầu tư tiến hành xác định địa điểm cụ thể để xây dựng Nhà máy chế biến và hoàn chỉnh các thủ tục để cấp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án yêu cầu phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

+ Việc xác định địa điểm xây dựng Nhà máy giao: Sở Xây dựng chủ trì giúp Nhà đầu tư thực hiện. Riêng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ cát chỉ được đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp có chức năng riêng.

+ Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục báo cáo UBND tỉnh.

Sau khi đã hoàn thành việc xác định địa điểm xây dựng Nhà máy chế biến và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư triển khai các thủ tục sau:

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư, đảm bảo điều kiện khởi công dự án; một số công tác chủ yếu như sau:

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có): tùy theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện).

- Thẩm định thiết kế cơ sở: tùy theo tính chất dự án, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện).

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Lập và phê duyệt dự án đầu tư: nhà đầu tư chủ động thực hiện.

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): làm việc với UBND cấp huyện.

- Thu hồi, giao đất, cho thuê đất: làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cấp phép xây dựng (nếu có): làm việc với các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện).

(Đối với các dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Khu Công nghiệp tỉnh thì Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghiệp để xác định địa điểm xây dựng Nhà máy và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để được hướng dẫn và giải quyết các thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch,  đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi, thuê đất, cấp phép xây dựng,....)

3.2. Lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn chỉnh thủ tục về đất đai

3.2.1. Lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản

a) Đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin thăm dò, khai thác sử dụng làm nguyên liệu; kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm và có văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để thỏa thuận không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đồng thời, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị cấp giấy phép thăm dò.

- Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án thăm dò nộp tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng thời, liên hệ các Bộ để sớm có văn bản thỏa thuận (trường hợp cần thiết, UBND tỉnh sẽ cùng nhà đầu tư trực tiếp làm việc với các Bộ để thống nhất các nội dung nhằm sớm có văn bản thỏa thuận).

- Sau khi có Giấy phép thăm dò, Nhà đầu tư tiến hành các thủ tục thăm dò và trình Hội đồng phê duyệt trữ lượng quốc gia phê duyệt kết quả thăm dò;

- Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình khai thác mỏ;

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Nộp hồ sơ tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền)

b) Đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh b1) Đối với loại khoáng sản phải lập thủ tục thăm dò trước khi cấp phép khai thác

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục theo trình tự sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin thăm dò, khai thác sử dụng làm nguyên liệu, kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm và gửi các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để thỏa thuận không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

- Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án thăm dò nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò;

- Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình mỏ;

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thực hiện các nội dung công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền)

b2) Đối với các loại khoáng sản không phải lập thủ tục thăm dò trước khi cấp phép khai thác khoáng sản

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục theo trình tự sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin khai thác sử dụng làm nguyên liệu, kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm.

- Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình mỏ;

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thực hiện các nội dung công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền)

3.2.2. Hoàn thành thủ tục về đất đai

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Nhà đầu tư tiến hành các bước sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện, xã và các phòng ban chức năng để công bố khu vực khai thác, thông báo chủ trương sẽ thực hiện thu hồi đất và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực dự án đồng tình ủng hộ; phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để lập và trình duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức công bố công khai phương án bồi thường theo quy định.

- Hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi đất;

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để tiến hành việc kiểm kê, trình phê duyệt giá trị bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi;

- Hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

- Ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hướng dẫn, thực hiện thủ tục về đất đai thay cho Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trường hợp Nhà đầu tư đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất với các chủ sử dụng đất thuộc khu mỏ thì không phải triển khai các thủ tục nêu trên.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến