Bước 2: chấp thuận chủ trương đầu tư
  

2.1. Sau thời hạn nghiên cứu dự án đầu tư (ghi tại văn bản cho phép nghiên cứu dự án đầu tư), nhà đầu tư gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư cho UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và địa phương liên quan (UBND cấp huyện). Nội dung hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu 2);

- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: hồ sơ xác nhận tư cách pháp lý, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Báo cáo giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; sản phẩm chế biến chính; vùng nguyên liệu; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; phương án sơ bộ về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải pháp về công nghệ và môi trường; phương án đảm bảo anh ninh trật tự tại khu vực khai thác, chế biến.

2.2. Quy trình xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Trường hợp chỉ 01 nhà đầu tư nghiên cứu dự án: UBND tỉnh tổ chức họp nghe nhà đầu tư báo cáo và lấy ý kiến của các ngành, địa phương để xem xét chấp thuận cho phép triển khai dự án (xác định các nội dung sơ bộ của dự án đầu tư; trình tự, tiến độ thực hiện dự án; nội dung ưu đãi; các biện pháp chế tài, yêu cầu về bảo lãnh thực hiện dự án, ...).

- Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu dự án tại 01 địa điểm và cùng một loại khoáng sản: UBND tỉnh sẽ tổ chức hợp để nghe các nhà đầu tư báo cáo và sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở mức độ chế biến sâu của loại khoáng sản, ảnh hưởng môi trường và các điều kiện cần thiết để sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu (trường hợp mức độ nghiên cứu và đáp ứng điều kiện bằng nhau thì UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư).

(Thời gian tổ chức họp tối đa sau 05 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư và theo thời hạn của Nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư).

Sau cuộc họp, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư hoặc không chấp thuận, có ý kiến khác.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến