Bước 2: Lựa chọn nhà đầu tư
  

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý Phát triển đô thị mới xác định giá sàn sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt (sau không quá 09 ngày sau khi họp với nhà đầu tư cuối cùng).

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý Phát triển đô thị mới tổ chức cho các nhà đầu tư đấu giá quyền sử dụng đất theo Quy chế đấu thầu quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành (không quá 03 ngày sau khi có kết luận của UBND tỉnh đối với nhà đầu tư cuối cùng); báo cáo kết quả đến UBND tỉnh.

- Ban Quản lý Phát triển đô thị mới tổng hợp toàn bộ quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án (không quá 05 ngày sau khi tổ chức đấu giá).

- Nhà đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp cho Ban Quản lý Phát triển đô thị mới bảo đảm cam kết thực hiện dự án có giá trị bằng 2% tổng mức đầu tư tối thiểu, nhưng tối thiểu là 500 triệu đồng, tối đa là 3 tỷ đồng (sau không quá 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất). Bảo đảm cam kết thực hiện dự án có hiệu lực cho đến khi dự án có khối lượng thực hiện đạt khoảng 70-80% tổng mức đầu tư đăng ký.

- Đối với dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thời gian cấp giấy Chứng nhận đầu tư theo Phụ lục đính kèm.

 

 Bản in]
Các bài khác
     

Dịch vụ công trực tuyến