Bước 1: chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư
  

- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư cho UBND tỉnh (theo mẫu 1), kèm báo cáo về năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính (tự báo cáo và chịu trách nhiệm đối với các thông tin báo cáo).

- Trên cơ sở đăng ký của nhà đầu tư, UBND tỉnh tổ chức họp tiếp xúc ban đầu và nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng đầu tư, sản phẩm dự kiến chế biến; xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, ... để xem xét cho phép nghiên cứu dự án đầu tư (thống nhất địa điểm nghiên cứu, giao các cơ quan liên chức năng cung cấp các thông tin liên quan, xác định thời hạn hoàn tất việc nghiên cứu, ...).

(Thời gian tổ chức họp tối đa sau 07 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được văn bản đăng ký).

Sau cuộc họp, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư hoặc không đồng ý (UBND tỉnh có thể không tổ chức họp và có văn bản trả lời là không đồng ý cho phép nghiên cứu đầu tư nếu nhận thấy nhóm sản phẩm nghiên cứu đầu tư không đạt yêu cầu của UBND tỉnh và không đáp ứng những nguyên tắc cho phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh được quy định tại Phần A của Công văn này).

Lưu ý: UBND tỉnh có thể cho phép nhiều nhà đầu tư cùng nghiên cứu dự án đầu tư đối với một địa điểm và cùng loại khoáng sản trong cùng thời điểm.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến