Bước 1: Sơ tuyển nhà đầu tư
  

- Trên cơ sở danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư đã công bố, Nhà đầu tư gửi bản đăng ký nghiên cứu dự án đến UBND tỉnh và Ban Quản lý Phát triển đô thị mới (theo mẫu).

- UBND tỉnh tổ chức họp nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng đầu tư (thời gian tổ chức họp tối đa sau 07 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được văn bản đăng ký).

- UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư hoặc không đồng ý (không quá 02 ngày sau khi họp).

Lưu ý: UBND tỉnh có thể cho phép nhiều nhà đầu tư cùng nghiên cứu dự án đầu tư đối với một địa điểm trong cùng thời điểm. Không chấp nhận bản đăng ký nghiên cứu dự án của nhà đầu tư nếu gửi đến UBND tỉnh sau khi hết hạn kêu gọi đầu tư đã công bố.

- Nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư: Sau khi hết hạn kêu gọi đầu tư đã công bố, nhà đầu tư phải nộp báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư (phụ lục) cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới và UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án.

- UBND tỉnh tổ chức họp nghe nhà đầu tư báo cáo nội dung nghiên cứu dự án đầu tư và năng lực của nhà đầu tư, cùng các nội liên quan (thời gian tổ chức họp tối đa sau 05 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư).

- UBND tỉnh kết luận về nội dung đề xuất đầu tư dự án và năng lực của nhà đầu tư (sau không quá 02 ngày sau khi họp với nhà đầu tư).

Đối với các dự án đầu tư tại khu vực chưa có quy hoạch 1/2000 được duyệt, nhà đầu tư đăng ký đầu tư và được UBND tỉnh giao lập quy hoạch sẽ được ưu tiên giao làm chủ đầu tư dự án. Giá đất giao cho nhà đầu tư do UBND tỉnh quyết định sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết.

 

 Bản in]
Các bài khác
     

Dịch vụ công trực tuyến