Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán
  

Sau khi dự án đầu tư được duyệt:

- Chủ đầu tư lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

- Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện và các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giao đất để triển khai công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, tái định canh, định cư theo đúng quy định.

 Bản in]
Các bài khác