Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
  

- Chủ đầu tư lập dự án và trình Sở Công nghiệp thẩm định thiết kế cơ sở, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và thông báo cho chủ đầu tư.

- Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở ngoài việc tuân thủ theo quy định hiện hành, còn phải thẩm định tính an toàn về xây dựng, vận hành công trình, các giải pháp thiết kế và xây dựng các đập hồ chứa nước (nếu có).

- Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và quyết định đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thời gian tối đa là 1 tháng kể từ ngày có văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

 Bản in]
Các bài khác