Quy trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Titan
  


1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu khai thác khoáng sản Titan để phục vụ làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch khai thác và xác định các điểm mỏ dự kiến xin khai thác gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng ký điểm mỏ xin khai thác.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức kinh tế xin khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (khu mỏ thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) và địa phương (UBND huyện, xã) có điểm mỏ dự kiến xin khai thác tổ chức khảo sát thực địa; kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cảnh quan môi trường; nguồn nước cung cấp cho việc khai thác; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; thống nhất xác định vị trí cụ thể tại thực địa; đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện khai thác có hiệu quả tại vị trí khai thác; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm khai thác.

3. Sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý địa điểm khai thác, các ngành, địa phương triển khai thực hiện các bước như sau:

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm (trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản của UBND tỉnh):

- Chỉ đạo và quán triệt chủ trương khai thác đến các phòng ban trực thuộc và UBND cấp xã nơi có khu mỏ nằm trong kế hoạch khai thác;

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức công bố và tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế khai thác khoáng sản trên địa bàn;

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phối hợp với tổ chức kinh tế xin khai thác khác khoáng sản lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức công bố và thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện giải tỏa để khai thác đến cụm dân cư.

b) Tổ chức xin khai thác khoáng sản Titan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các phòng ban thuộc huyện và UBND xã để thực hiện các nội dung công việc nêu trên; hoàn chỉnh hồ sơ để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường gồm các thủ tục sau:

- Đơn xin khai thác;

- Bản đồ khu vực xin khai thác được lập theo hệ tọa độ VN 2000;

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Dự án đầu tư công trình mỏ đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định (kèm văn bản thẩm định thiết kế cơ sở);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn  môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy phép.

4. Tổ chức thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản:

- Tổ chức kinh tế được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản hoàn chỉnh thủ tục đất đai và phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, UBND cấp xã để hoàn thành công tác đền bù giải tỏa, triển khai thực hiện khai thác.

- Trường hợp tại khu vực khai thác có các khu vực rừng cần phải thanh lý thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn lập thủ tục và tham mưu UBND tỉnh giải quyết thủ tục thanh lý (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức kinh tế được cấp giấy phép).

 

 Bản in]