Nghiên cứu sơ bộ
  

Trên cơ sở đăng ký của Nhà đầu tư và đề xuất của các đơn vị chuyên môn, UBND tỉnh có văn bản cho phép Nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu sơ bộ về dự án.

UBND tỉnh có thể cho phép nhiều Nhà đầu tư cùng nghiên cứu sơ bộ đối với một dự án có trong quy hoạch.

Các Sở, ban ngành và địa phương tạo điều kiện, cung cấp số liệu để nhà đầu tư nghiên cứu.

Sau  thời gian tối đa 3 tháng, Nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh để xin phép đầu tư. Nội dung Báo cáo xin phép đầu tư  bao gồm:

- Công văn đề nghị của chủ đầu tư.

- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: Các tài liệu về tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, sơ đồ tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực tài chính, kỹ thuật, trong đó cần kê khai danh sách các dự án đã thực hiện (bao gồm các dự án công nghiệp và dự án điện) trong vòng năm năm gần nhất và báo cáo quyết toán/kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng ba năm gần nhất. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự chính xác các thông tin khai báo trên.

- Các thông tin sơ bộ về dự án đăng ký: Địa điểm xây dựng; mục tiêu dự án; các thông số chính về quy mô công suất, vốn đầu tư, thời điểm vận hành, các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành và địa phương, tiến độ dự kiến thực hiện dự án, khối lượng đền bù, di dân, phương thức tổ chức quản lý đầu tư, vận hành, kinh doanh và chuyển giao dự án (nếu có).

- Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án và cam kết cho vay vốn của tổ chức tín dụng, ngân hàng. Vốn của chủ đầu tư phải có tỷ lệ ít nhất 30%. Trong trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh có thể xem xét nhưng không dưới 20%.

 Bản in]