Lựa chọn nhà đầu tư
  

- Nếu dự án chưa có trong quy hoạch, Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các số liệu để Sở Công nghiệp tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch hoạch có văn bản đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch.

- Nếu có nhiều Nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu 01 dự án,  UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu). Trình tự thực hiện đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đối với các trường hợp đặc biệt như dự án có quy mô nhỏ; dự án có mục tiêu cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc có lý do hợp lý khác, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để xem xét Báo cáo xin phép đầu tư của các Nhà đầu tư, trên cơ sở đó quyết định chọn chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

- Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Chủ đầu tư phải thương thảo và bổ sung văn bản chấp thuận mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị bán buôn, bán lẻ điện. 

 Bản in]