Lập và công bố quy hoạch
  

- UBND tỉnh giao Sở Công nghiệp chủ trì lập quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương liên quan, xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sau 15 ngày kể từ khi Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh có hiệu lực, Sở Công nghiệp chủ trì công bố quy hoạch theo quy định.

 Bản in]