Bước 1:

Trách nhiệm của Nhà đầu tư và UBND cấp huyện

 

 

Bước 2:

Rà soát, các định hồ sơ quản lý, sử dụng đất

 

 

Bước 3:

Họp dân để thông báo chủ trương

 

 

Bước 4:

Hỗ trợ xây dựng phương án thỏa thuận bồi thường

 

 

Bước 5:

Họp dân thông thông qua phương án thỏa thuận chi trả bồi thường

 

 

Bước 6:

Bàn giao và tiếp nhận quỹ đất sau khi thực hiện xong thỏa thuận để quản lý

 

(Theo Công văn số 4365/UBND-NĐ ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn vào đây để xem)