Đưa dự án vào hoạt động
  

Trước khi đưa dự án vào hoạt động, chủ đầu tư phải xin cấp phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

 Bản in]