Chế độ báo cáo

- Sau khi Dự án đầu tư được duyệt, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ dự án hoàn chỉnh (bao gồm bản in trên giấy khổ A4 và bản điện tử ghi trên đĩa CD) về Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư để quản lý, theo dõi.

- Trong thời gian xây dựng, vào tuần đầu hàng quý, và hai tuần đầu của năm, chủ đầu tư phải có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án trong quý, năm gửi Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời gian vận hành nhà máy, 6 tháng một lần, trước ngày 20/6 và ngày 20/12 chủ đầu tư phải báo cáo về tình hình vận hành và an toàn công trình gửi Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp để theo dõi.

(Theo Công văn số 5775/UBND-CN ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh)