Đăng ký đầu tư
  

- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu đầu tư, kèm báo cáo về năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính (tự báo cáo và tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin báo cáo).

- Trên cơ sở đăng ký của Nhà đầu tư, UBND tỉnh sẽ giao Sở Công nghiệp  hoặc Trung tâm XTĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về việc cho phép nghiên cứu sơ bộ dự án.

 Bản in]