Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư
  

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá, nhà đầu tư phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư, đảm bảo điều kiện khởi công dự án; một số công tác chủ yếu như sau:

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có): nhà đầu tư làm việc với Ban Quản lý Phát triển đô thị mới và Sở Xây dựng.

- Lập và phê duyệt dự án đầu tư: nhà đầu tư chủ động thực hiện.

- Thẩm định thiết kế cơ sở: nhà đầu tư nộp thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng để Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định.

- Nộp tiền sử dụng đất: nhà đầu tư làm việc với Sở Tài chính.

- Thu hồi, giao đất, cho thuê đất: nhà đầu tư làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cấp phép xây dựng (nếu có): nhà đầu tư làm việc với Sở Xây dựng.

 Bản in]
Các bài khác