Thông tin cần biết

Danh sách người phát ngôn các cơ quan trên địa bàn tỉnh
  

 DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Năm 2019) 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Số di động

Email

1. Văn phòng UBND tỉnh

1

Trần Thị Hoài Trâm

Chánh Văn phòng

02343.822256

0914064333

tthtram.ubnd@thuathienhue.gov.vn

2. Sở Thông tin và Truyền thông

1

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

02343882555

0913425720

lsminh.stttt@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc

02343882333

0915141331

nhhien.stttt@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

02343882333

0914019433

ndhung.stttt@thuathienhue.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Giám đốc

02343882333

0914202345

nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn

3. Sở Văn hóa và Thể thao

1

Phan Thanh Hải

Giám đốc

0234.3822422

0914066189

pthai.svhtt@thuathienhue.gov.vn

2

Cao Chí Hải

Phó giám đốc

0234.3845916

0914024425

Cchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Thiên Bình

Phó giám đốc

0234.3866199

0903585861

Ntbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn

4

Nguyễn Đức Lộc

Chánh Văn phòng

0234.3826331

0976504454

Ndloc.svhtt@thuathienhue.gov.vn

4. Sở Du lịch

1

Lê Hữu Minh

Quyền giám đốc

0234.3822355

0913465181

lhminh.sdl@thuathienhue.gov.vn

5. Sở Y tế

1

Nguyễn Nam Hùng

Giám đốc

0234.3823747

0903588556

nnhung.syt@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Văn Đức

Chánh VP

0234.3824163

0914202681

hvduc.syt@thuathienhue.gov.vn

6. Sở Giao thông Vận tải

1

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

0234.3826520

0913.417912

latuan.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

7. Sở Công thương

1

Nguyễn Lương Bảy

Phó giám đốc

0234.3815294

0914075418

nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Nguyễn Đại Vui

Giám đốc

0234.3846777

0914.001.969

ndvui.skhdt@thuathienhue.gov.vn

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Đặng Phước Mỹ

Phó giám đốc

(Phụ trách)

0234.3823253

0905056775

dpmy.sgddt@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Tân

Phó giám đốc

0234.3824005

0905090530

ntan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

10. Sở Ngoại vụ

1

Trần Công Phú

Giám đốc

0234.3833662

0913458090

tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Huy Thái

Phó giám đốc

0234.3831858

0983233171

nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn

11. Sở Nội vụ

1

Bạch Chơn Đông

Giám đốc

0234.3847030

0913420301

bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

12. Sở Tư pháp

1

Đào Chuẩn

Giám đốc

0234.3820542

0905112956

dchuan.stp@thuathienhue.gov.vn

2

Phan Văn Quả

Phó giám đốc

3.825581

0913410764

pvqua.stp@thuathienhue.gov.vn

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Phan Văn Thông

Giám đốc

0234.3828275

0913410591

pvthong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

2

Hồ Đắc Trường

Phó giám đốc

0234.3831360

0913.417.160

hdtruong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

3

Lê Bá Phúc

Phó giám đốc

0234.3934545

0914019559

lbphuc.stnmt@thuathienhue.gov.vn

14. Thanh tra tỉnh

1

Hồ Bê

Chánh thanh tra

0234.3810976

0983994519

hbe.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

15. Ban Dân tộc

1

Hồ Xuân Trăng

Trưởng Ban

0234.3831037

0973084567

hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn

2

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh VP

0234.3830802

0983535307

dtmhang.bdt@thuathienhue.gov.vn

16. Sở Khoa học và Công nghệ

1

Trần Quốc Thắng

P. Giám đốc

(Phụ trách)

0234.3827928

0918382073

tqthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

17. Sở Tài chính

1

Trần Bá Mẫn

Phó giám đốc

0234.3826496

0935454599

tbman.stc@thuathienhue.gov.vn

18. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

Hồ Sỹ Nguyên

Giám đốc

0234.3828322

0903599161

hsnguyen.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2

Hồ Vang

Phó giám đốc

0234.3848301

0903527101

hvang.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

19. Sở Lao động thương binh và xã hội

1

Hà Văn Tuấn

Giám đốc

0234.3897021

0914156345

hvtuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn

20. Sở Xây dựng

Hoàng Hải Minh

Giám đốc

0234.3825361

0914.063666

hhminh.sxd@thuathienhue.gov.vn

21. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

1

Lê Văn Tuệ

Trưởng ban

0234.3826039

0913.453922

lvtue.bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn

22. Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Cung Trọng Cường

Viện Trưởng

0234.3830703

0914126606

ctcuong@thuathienhue.gov.vn

23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hà Văn Thanh

Chánh Văn phòng

0234.3821970

0914.202.678

Hvthanh202678@gmail.com

24. Trung tâm Festival Huế

1

Huỳnh Tiến Đạt

Giám đốc phụ

0234.3883332

0903.506667

tiendat@huefestival.com

25. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

1

Võ Lê Nhật

Giám đốc

0234.3530840

0914002034

vlnhat.ttbtdtcdhue@thuathienhue.gov.vn

26. Trung tâm CNTT tỉnh

1

Lê Vĩnh Chiến

Giám đốc

0234.3823650

0914114292

lvchien.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

1

Nguyễn Đăng Trường

Giám đốc

0234.3823267

0913.427182

ndtruong.bqldadtxdctgt @thuathienhue.gov.vn

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

1

Hà Xuân Hậu

Giám đốc

0234.3882939

0903593771

Hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phat triển nông thôn

1

Nguyễn Công Bình

Giám đốc

0234.3825120

0913.449.371

Ncbinh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

30. Cục Thuế Thừa Thiên Huế

1

Hà Văn Khoa

Cục trưởng

0234.3846185/

0234.3829.000

0913326929

hvkhoa.tth@gdt.gov.vn

31. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh

1

Hoàng Tiến Minh

Giám đốc

0234.3821367

0935.131413

htminh.bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn

32. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

1

Trần Nam Lực

Hiệu trưởng

0234.3863.298

0914.019.079

33. Trường Cao đẳng Y tế

1

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng

0234.3822414/

0234.3820041

0914.033.949

nvtuan.tcdyt@thuathienhue.gov.vn

34. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

1

Trần Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

0234.3828323

0917.690.890

tmhung.cdsp@thuathienhue.gov.vn

35. Nhà xuất bản Thuận Hóa

1

Nguyễn Duy Tờ

Giám đốc

0234.3829802

0914.091.302

@thuathienhue.gov.vn

36. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Nguyễn Văn Du

Giám đốc

0234.3830976

0903.591.621

Nvdu.ptth@thuathienhue.gov.vn

37. UBND huyện Nam Đông

1

Trần Quốc Phụng

Chủ tịch

0234.3875327

0914094389

tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

38. UBND Thị xã Hương Trà

1

Lê Hồng Thắng

P.chủ tịch

0234.3777.171

091421042

Lhthang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

39. UBND Thị xã Hương Thủy

1

Nguyễn Đắc Tập

P.chủ tịch

02343.861268

0905.773959

ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

40. UBND huyện Phú Lộc

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

0234.3871306

0914145186

nvanmanh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

2

Hồ Trọng Cầu

PCT thường trực

0234.3676979

0903539339

htcau.phuloc@thuathienhue.gov.vn

3

Phan Công Mẫn

P.Chủ tịch

0914173443

pcman.phuloc@thuathienhue.gov.vn

4

Đặng Hữu Phúc

P.Chủ tịch

0234.3671.226

0903596272

dhphuc.phuloc@thuathienhue.gov.vn

41. UBND thành phố Huế

1

Nguyễn Đăng Thạnh

P.Chủ tịch

0234.3848297

0914203897

ndthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

42. UBND huyện Phú Vang

1

La Phúc Thành

Chủ tịch

0234.3850117

0949551222

lpthanh.phuvang@thuathienhue.gov.vn

43. UBND huyện A Lưới

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

0234.3977814

0914249565

nmhung.aluoi@thuathienhue.gov.vn

44. UBND huyện Phong Điền

1

Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch

0234.3551.274

0913408769

tdhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn

2

Hồ Đôn

Chánh VP

0234.3761161

0914529613

hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn

45. UBND huyện Quảng Điền

1

Nguyễn Đình Đức

Chủ tịch

0234.3554257

0913.408.606

ndduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]