Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-006

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Xác định được các loại sâu hại chính và biện pháp phòng trừ.

- Xây dựng quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen.

- Thử nghiệm quy trình quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên đồng ruộng.

Kết quả:

- Báo cáo thực trạng sản xuất và tình hình gây bệnh hại cây sen trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen.

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen Huế với diện tích 0,1 ha.

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen cao sản với diện tích 0,2 ha.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]