Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2020

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2020.001

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2203-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:
Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền địa phương quản lý
Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2020
  Bản in]