Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2014-012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_BenVungNgheVaLangNgheTruyenThong.docx
Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống.

- Đánh giá được thực trạng phát triển nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp phát triển nghề và làng nghề truyền thống theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2017
  Bản in]