Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2020

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới

- Mã số: 2019.0020

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thủy

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2203-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được nguyên nhân gây nên hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh, xã Hồng Thượng huyện A Lưới;

- Đánh giá được tác động của hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nội dung 1: Khảo sát hiện tượng mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực nghiên cứu và đánh giá tác động của hiện tượng này đến kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên của khu vực với hiện tượng mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm.

- Nội dung 3. Nghiên cứu, xác định các nguyên nhân gây mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực Phú Vinh - Hồng Thượng, huyện A Lưới.

- Nội dung 4. Dự báo quy mô và xu hướng phát triển của hiện tượng sụt, mất nước và đề xuất các giải pháp phòng tránh thiệt hại.

Kết quả:

Bộ số liệu phân tích, đánh giá;

- 18 báo cáo (01 báo cáo/quyển);

- Sơ đồ hiện trạng mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:5.000 (01 sơ đồ);

- Sơ đồ phân vùng nguy cơ hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:5.000 (01 sơ đồ);

- Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài;

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”);

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2020
  Bản in]