Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030

- Mã số: 2020.025

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3406-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay (trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội).

- Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Có được cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra.

- Cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực (trong đó có bộ số liệu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao) tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2021
  Bản in]