Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu nâng cấp hệ thống ISO điện tử là phần mềm dùng chung trong chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.017

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Nâng cấp phần mềm ISO điện tử trở thành phần mềm dùng chung, liên thông kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh.

- Triển khai áp dụng kết quả mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng đối với cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Phần mềm ISO điện tử được nâng cấp, đáp ứng các yêu cầu liên thông tích, kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh phù hợp với công năng của từng hệ thống có sử dụng các quy trình về ISO 9001:2015.

- Đồng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính công giữa các hệ thống ISO điện tử, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

- Có công cụ để đánh giá được kết quả thực hiện các thủ tục, quy trình, cũng như hiệu quả, tần suất sử dụng các thủ tục, quy trình để có sự hiệu chỉnh mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]