Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới.

- Đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại A Lưới.

- Thành lập được chủ thể (tổ chức đứng đơn) để đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Tạo lập và bảo hộ được nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới được triển khai và vận hành trên thực tế.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý nhãn hiệu tập thể.

- Mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới trên thực tế.

- Báo cáo phương án thương mại hóa sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]