Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế.

- Mã số: TTH.2010-KX.04

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế.

- Mã số: TTH.2010-KX.04

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

- Mục tiêu định hướng: Có được bộ hồ sơ khoa học về hệ thống bài bản âm nhạc cung đình Huế.

Kết quả:
                  + CSDL và hồ sơ khoa học về các bài bản trong hệ thống âm nhạc cung đình Huế.

+ Bộ đĩa DVD chứa dữ liệu về hệ thống bài bản âm nhạc cung đình Huế.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

                 - Thời gian thực hiện: năm 2010-2013

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2013
  Bản in]