Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp (rơm, trấu).

- Có được mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác một số cây trồng.

Kết quả:

- 04 mô hình sản xuất than sinh học (biochar) quy mô nông hộ.

- 04 mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác, diện tích 300-500 m2/mô hình.

- Quy trình sản xuất than sinh học (biochar) và quy trình sử dụng than sinh học để canh tác.

- 04 thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) với năng suất đầu vào 100kg trấu/mẻ và 50kg rơm/mẻ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]