Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-018

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Thiết kế và xây dựng được hệ thống thông tin phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Huế dựa trên ứng dụng công nghệ tích hợp GPS-GIS.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hạ tầng hệ thống thoát nước và tuyến vận chuyển rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Cơ sở dữ liệu GIS về hạ tầng hệ thống thoát nước và tuyến vận chuyển rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Huế.

+ Phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Huế với các chức năng: quản lý thông tin đối tượng, lộ trình các phương tiện vận chuyển, lưu trữ dữ liệu, hiện thị và cảnh báo đối tượng.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kết quả của đề tài đã thay đổi phương thức quản lý hạ tầng hệ thống thoát nước, quản lý hệ thống thu gom rác thải đô thị trước đây trên giấy và họa đồ sang một phương thức mới bằng công nghệ GIS. Đặc biệt, đề tài đã xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ GIS, GPS và GPRS hỗ trợ cho công tác quản lý và giám sát phương tiện vận chuyển rác thải đô thị một cách trực quan, dễ dàng, hiệu quả.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]