Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng

- Mã số: 2014-006

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_NghienCuuSanXuatHydroxyapatite .docx
  • BCKQADTK_NghienCuuSanXuatHydroxyapatite.docx
Mục tiêu định hướng:

- Sản xuất được Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot.

- Đề xuất được phương án sản xuất và các hướng ứng dụng cụ thể.

Sản phẩm dự kiến:

- Sản phẩm Hydroxyapatite từ vỏ sò.

- Quy trình sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot.

- Báo cáo khoa học (bao gồm phương án sản xuất và các hướng ứng dụng cụ thể).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2016
  Bản in]