Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm chế tạo thiết bị siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước

- Mã số: TTH.2010-KC.03

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Thử nghiệm chế tạo thiết bị siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước.

- Mã số: TTH.2010-KC.03

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Hoàn thiện được quy trình công nghệ chế tạo nhóm biến tử siêu âm tần số từ 20 kHz đến 50 kHz, công suất từ 20 W đến 50 W làm việc trong môi trường nước.

+ Chế tạo được thiết bị siêu âm dùng để xử lý nước có giá thành rẻ, các thông số kỹ thuật tương đương với các thiết bị nhập ngoại.

+ Phát triển được phương pháp siêu âm trong xử lý sự phát triển quá mức của tảo trong các hồ cảnh quan và ao nuôi tôm.

+ Đưa TiO2 nanô vào ứng dụng trong việc xử lý nước.

- Sản phẩm dự kiến:

+ 04 máy phát siêu âm dùng trong xử lý môi trường nước tại các hồ nuôi trồng thuỷ sản và hồ cảnh quan.

+ Bản vẽ thiết kế chế tạo biến tử siêu âm tần số từ 20 kHz đến 50 kHz, công suất 20 W đến 50 W.

+ Vật liệu TiO2 nanô.

+ Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng máy siêu âm và vật liệu TiO2.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2012
  Bản in]