Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn trong đánh giá, phân loại xếp hạng sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV AIQuant

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu database các báo cáo tài chính doanh nghiệp theo năm loại hình theo hướng cơ sở dữ liệu lớn. (Hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn báo cáo tài chính các doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế ICB tương thích với thị trường Mỹ và toàn cầu)

- Tạo được một nhóm các chỉ số tài chính đa lớp theo tiêu chuẩn quốc tế để khảo sát các nhóm chi tiêu từ nhóm tỷ suất sinh lợi, chỉ tiêu hiệu quả, chỉ tiêu cấu trúc vốn, chỉ tiêu thanh toán, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản… để tạo thành một bộ chỉ số có các lớp đường xu thế một cách trực quan.

- Hình thành hệ thống trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích xếp hạng rủi ro các doanh nghiệp Pscore, Zscore và cũng như phân lớp khác.

- Xây dựng được ứng dụng AISmart để hỗ trợ các doanh nghiệp phân tích các báo cáo tài chính dựa trên mô hình phân tích dữ liệu lớn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tạo các khuyến cáo tự động giúp cho doanh nghiệp cảnh báo về tình trạng, xếp hạng và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Kết quả:

- 01 Phần mềm AISmart cho Huế nhằm thực hiện phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp một cách nhanh nhất cho toàn bộ doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như có khả năng mở rộng cho toàn quốc.

- 01 Cơ sở dữ liệu lớn về báo cáo tài chính (báo cáo theo chuẩn của một loại hình doanh nghiệp, dữ liệu giá chứng khoán đối công ty niêm yết, dữ liệu theo chuỗi thời gian, dữ liệu so sánh theo phân loại cấu trúc ICB chuẩn quốc tế) cho các doanh nghiệp trong tỉnh nhằm thực hiện theo nhiệm vụ chuyển đổi số 4.0 cho các doanh nghiệp.

- 01 Phần mềm trên điện thoại di động nhằm cung cấp các cấp quản lý công cụ khảo sát toàn bộ doanh nghiệp theo các tiêu chí, chỉ số tài chính.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]