Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm một số dịch vụ du lịch ứng dụng vào các nhà vườn Huế trên địa bàn thành phố Huế.

- Mã số: 2017-015

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Tổ chức thành công một số dịch vụ du lịch vào các nhà vườn Huế.

Kết quả:

- Mô hình với các dịch vụ: lưu trú, ăn uống, thư giãn.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2017
  Bản in]