Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-009

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch tỉnh TT-Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc trưng của đặc sản ẩm thực Huế.

- Nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” được đăng ký, xác lập quyền bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế.

Kết quả:

- Báo cáo xác định đặc trưng của đặc sản ẩm thực Huế.

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh đặc sản ẩm thực Huế.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và văn bằng bảo hộ được cấp.

- Hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực”.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Mô hình tổ chức, quản lý, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo phương án thương mại cho sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]